Obligacje PKN ORLEN S.A.

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW
OD 22 LISTOPADA DO 6 GRUDNIA 2017 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN SA jest opublikowany w związku z nią prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie www.dm.pkobp.pl


więcej

Obligacje BEST S.A.

TRWAJĄ ZAPISY INWESTORÓW

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).


więcej

Certyfikaty inwestycyjne serii H PKO Globalnego Dochodu - fiz

ZAPISY OD 07.11 DO 27.11.2017 r.

więcej