Aktualności DM

2017.08.07

Zmiana wymogów dotyczących posiadania LEI przez podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, iż w najbliższym czasie zaczną obowiązywać nowe regulacje*, które m.in. nakładają na podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje na papierach wartościowych, obowiązek posiadania kodu LEI (LEI - 20 znakowy alfa-numeryczny identyfikator podmiotu unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej umożliwiający rozpowszechnianie informacji o danym podmiocie na całym świecie).

W związku z powyższym, wszystkie podmioty prawne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawrą transakcje po 01.11.2017 r. na instrumentach pochodnych (zgodnie z regulacjami EMIR) oraz, które po 03.01.2018 r. zawrą transakcje na instrumentach pochodnych lub innych instrumentach finansowych (w rozumieniu regulacji MiFID II/MiFIR), zobowiązane będą do identyfikowania się kodem LEI, który wykorzystywany jest w procesie raportowania ww. transakcji do odpowiednich instytucji.

Nieposiadanie kodu LEI przez zobowiązany do raportowania podmiot, skutkować będzie odrzuceniem wysłanych raportów o transakcjach przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a tym samym, niewypełnieniem obowiązku raportowego, jaki nakłada na kontrahentów Rozporządzenie EMIR, zaś od dnia 03.01.2018 r., zgodnie z regulacjami MiFID II/MiFIR, zlecenia klientów, którzy nie posiadają kodu LEI, nie będą przyjmowane przez Dom Maklerski (zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/590 z dnia 28.07.2016r.).

Jak uzyskać kod LEI?

Uzyskanie kodu LEI możliwe jest w lokalnej jednostce kodującej  (LOU- Local Operating Units). W Polsce, jedyną jednostką (LOU), uprawnioną do nadawania kodów LEI jest KDPW.

W celu uzyskania kodu, konieczne jest złożenie wniosku do KDPW o nadanie kodu LEI - drogą elektroniczną, poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl.

Kod LEI jest nadawany nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez użytkownika.

Okres ważności kodów LEI

Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod identyfikujący podmiotu prawnego na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast kod LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego. 

Opłaty

KDPW pobiera wyłącznie opłaty za nadanie i coroczne odnowienie kodu LEI, natomiast inne czynności związane z otwarciem oraz utrzymywaniem konta internetowego, a także z obsługą kodu LEI są bezpłatne. 

Od dnia 21 maja 2016 r. KDPW pobiera następujące opłaty:

  • z tytułu nadania kodu identyfikującego, na którą składa się:
    - opłata jednorazowa w wysokości 420 złotych netto oraz
    - opłata na rzecz GLEIF w wysokości 77 złotych netto**
  • z tytułu odnowienia kodu identyfikującego, na którą składa się
    - opłata roczna w wysokości 280 złotych netto, wnoszona z góry przed odnowieniem kodu identyfikującego oraz
    - opłata roczna na rzecz GLEIF w wysokości 77 złotych netto**

Opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI i wnoszone  wyłącznie w złotych.

Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW, nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego, poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty, pobierana jest w wysokości równowartości w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF.

Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu KDPW.

--------------------

*
z dniem 1 listopada 2017 roku wchodzą w życie nowe standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 2017/104 z dnia 19.10.2016 r. zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) nr 148/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości informacji podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/105 z dnia 19.10.2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

oraz

z dniem 3 stycznia 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR),

* *
wysokość opłaty na rzecz GLEIF:
I kwartał 2017 r. - 78 zł netto,
II kwartał 2017 r. - 77 zł netto,
III kwartał 2017 r. - 73 zł netto.