Obligacje Skarbowe

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego jest zdecydowanym liderem na rynku obligacji. W ramach pełnienia przez PKO Bank Polski S.A. funkcji Agenta Emisji obligacji skarbowych oferowanych w sieci detalicznej, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego prowadzi obsługę obligacji w ponad 1000 Punktach Sprzedaży Obligacji (PSO).

Obligacje skarbowe to prosta, bezpieczna i zyskowna forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

 • pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy i gwarancja ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami,
 • łatwy do oszacowania zysk,
 • możliwość bardzo szybkiego wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji,
 • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu.

Ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa jest kwalifikowane do najniższej kategorii ryzyka.

Zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ww. ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Dodatkowo art. 165 pkt 1 tej ustawy mówi, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawanych jest pięć rodzajów detalicznych obligacji Skarbu Państwa:

 • Trzymiesięczne (OTS) - trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
 • Dwuletnie (DOS) - dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym;
 • Trzyletnie (TOZ) - trzyletnie obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej;
 • Czteroletnie (COI) - czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe;
 • Dziesięcioletnie (EDO) - emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe.

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 500+:

 • Sześcioletnie (ROS) - rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe;
 • Dwunastoletnie (ROD) – rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe.

Oferta obligacji (ceny i oprocentowanie)

Zakupu obligacji można dokonać w:

 • Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 • Oddziałach PKO Banku Polskiego,

          oraz za pośrednictwem:

Nabywcy obligacji

Nabywcami oszczędnościowych obligacji skarbowych: trzymiesięcznych, dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Nabywcami rodzinnych obligacji skarbowych: sześcio- i dwunastoletnich mogą być wyłącznie beneficjenci otrzymujący świadczenia z Programu 500+.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl