Aktualności DM

2018.10.10

Zapisy na obligacje serii I Echo Investment S.A. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę Echo Investment S.A.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII I
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów11 października 2018 r. od godziny 8:00
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:19 października 2018 r.
Przewidywany termin przydziału:23 października 2018 r.
Przewidywany Dzień Emisji:8 listopada 2018 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:23 października 2018 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst:19 listopada 2018 r.


WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII I
Numer serii:Seria I
Liczba oferowanych Obligacji:do 500 000
Dni Ustalenia Uprawnionych do Odsetek:

29 kwietnia 2019 r.
31 października 2019 r.

30 kwietnia 2020 r.
2 listopada 2020 r.
30 kwietnia 2021 r.
29 października 2021 r.
29 kwietnia 2022 r.
31 października 2022 r.
27 kwietnia 2023 r.
31 października 2023 r.

Dni Płatności Odsetek:8 maja 2019 r.
8 listopada 2019 r.
8 maja 2020 r.
8 listopada 2020 r.
8 maja 2021 r.
8 listopada 2021 r.
8 maja 2022 r.
8 listopada 2022 r.
8 maja 2023 r.
8 listopada 2023 r.
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:3,4% w skali roku

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii I - 500 000).
 • Wartość nominalna: 100 zł.
 • Przydział: „Kto pierwszy ten lepszy” – Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji w zapisach, przekroczy łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii - przydzielone zostaną Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych przez nich zapisów, zaś zapisy złożone w dniu przekroczenia i w kolejnym - zostaną proporcjonalnie zredukowane.
 • Cena emisyjna zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:
 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
111 października 2018 r.
100,00
212 października 2018 r.100,01
313 października 2018 r.100,03
414 października 2018 r.100,04
515 października 2018 r.100,06
616 października 2018 r.100,07
717 października 2018 r.100,09
818 października 2018 r.100,10
919 października 2018 r.
100,11
 • Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci.
  Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju pochodzenia oraz Prawa Dewizowego.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje Echo Investment S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Założenie Rachunku inwestycyjnego:
Aby założyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub do jednego z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

NIE PODLEGA ROZPOWSZENIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.echo.com.pl), oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).