Certyfikaty Inwestycyjne PKO TFI- Globalnej Strategii FIZ

Dane podstawowe

PKO Globalnej Strategii – fiz jest funduszem typu absolutnej stopy zwrotu. Jego celem inwestycyjnym jest systematyczne osiąganie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej.

Celem Funduszu jest:

 • Osiąganie zysków na poziomie istotnie przekraczającym dostępne obecnie na rynku oprocentowanie depozytów.
 • Realizacja przyjetej strategii w sposób ograniczający ryzyko spadku wartości inwestycji.

Strategia inwestycyjna:

 • Oparta na dobrej znajomości światowych rynków finansowych.
 • Realizowana z zastosowaniem mechanizmów ograniczających ryzyko utraty wartości.
 • Umożliwiająca zarabianie nie tylko na wzrostach indeksów ale także na spadkach.

Fundusz może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych, w szczególności może lokować do 100% wartości aktywów w:

 • akcje,
 • udziały w spółkach z o.o.,
 • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
 • tytuły uczestnictwa.

Ponadto Fundusz może inwestować część aktywów w:

 • waluty obce,
 • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
 • instrumenty pochodne w tym towarowe

Warunki emisji

 • Warunki emisji

  Warunki emisji

  Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnej Strategii Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

  Prospekt został opublikowany w dniu 21 czerwca 2013 r.

  Oferowanie Certyfikatów serii A, B, C i D w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Funduszu.

  Oferta publiczna Certyfikatów serii A, B, C i D przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B:

Korzyści

Inwestorzy indywidualni mają wiele możliwości inwestowania, nie zawsze jednak potrafią interpretować informacje napływające ze świata, jak również nie posiadają specjalistycznej wiedzy umożliwiającej im podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz zdejmuje z Klienta ciężar decyzji „W co i kiedy zainwestować?”

Najważniejsze cechy funduszu stanowiące o jego unikalnej konstrukcji:

 • PKO Globalnej Strategii- fiz jest funduszem bez określonego benchmarku.
 • Może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych.
 • Polityka inwestycyjna nie zakłada maksymalizacji zysku (powiązanej z wysokim ryzykiem)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w tym zakresie.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunków papierów wartościowych, rachunku zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji, w dniach przypadających na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w danym roku kalendarzowym.

RokWYCENA Żądania Wykupu w ostatnim dniu kwartału (w zł)
    I Q   II Q   III Q   IV Q
2013  100,9499,65
201499,84 97,58100,34102,39
Wyszukaj placówkę

Możesz też wybrać się do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego

Pliki do pobrania