Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz jakości wykonywania zleceń za rok 2018

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń („Rozporządzenie”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dom Maklerski PKO BP przedstawia poniższe informacje.

Dom Maklerski PKO BP (dalej: Dom Maklerski) podaje pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń dla tych kategorii instrumentów, w obrocie którymi uczestniczy.
W 2018 roku Dom Maklerski nie wykonywał zleceń klientów dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

Ze względu na dysproporcję w szczegółowości dostępnych danych dotyczących zrealizowanych zleceń Dom Maklerski prezentuje zestawienie pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń w podziale na rynki polskie i rynki zagraniczne. W przypadku rynków zagranicznych Dom Maklerski nie prezentuje danych określających procentowy udział zleceń pasywnych i zleceń agresywnych ani nie  różnicuje kategorii instrumentów udziałowych na pasma wahań płynności.
Dom Maklerski w 2018 roku wykonywał zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na zagranicznych rynkach zorganizowanych  za pośrednictwem brokera KBC Securities.