Aktualności DM

2017.11.30

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe – zaktualizuj swoje dane

Szanowni Klienci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski zobowiązany jest do przekazania Państwu informacji podatkowych w związku
z uzyskaniem w 2017 r. przychodów/kosztów z kapitałów pieniężnych.

Formularze podatkowe sporządzane dla Państwa przez Bank za rok 2017 to m. in.:

1) PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także przychodach z tzw. innych źródeł, co do których Bank nie pełni funkcji płatnika (dotyczy m. in.: obrotu papierami wartościowymi, odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
2) IFT - informacje o dochodach osób fizycznych m. in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w informacjach podatkowych za dany rok wykazuje się dane wg stanu na dzień 31 grudnia.

W trosce o prawidłowe wykonanie przez PKO Bank Polski obowiązków informacyjnych oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w relacjach z organami podatkowymi, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych osobowych, wykazywanych na formularzach podatkowych:

1) w przypadku informacji PIT-8C są to:
   a) dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
   b) dane identyfikacyjne: PESEL,
   c) adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

2) w przypadku IFT są to:
   a) dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
   b) dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
   c) adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Aktualizacji danych osobowych można dokonać osobiście w Punktach Obsługi Klientów DM PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (w przypadku aktywnej usługi).

Równocześnie mając na względzie, iż warunkiem prawidłowego przekazania przez PKO Bank Polski formularzy podatkowych oraz skutecznej komunikacji w tym zakresie jest posiadanie przez Bank aktualnego adresu korespondencji, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie adresu do korespondencji, adresów e-mail oraz numerów telefonów komórkowych. Prośba o aktualizację adresu korespondencyjnego dotyczy również Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie PIT8C za pośrednictwem serwisu supermakler i następnie zamknęli rachunek inwestycyjny. W takim przypadku aktualizacja adresu może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klientów DM PKO Banku Polskiego.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych Punktów Obsługi Klienta DM PKO Banku Polskiego.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego