Aktualności DM

2013.11.06

Zapisy na obligacje PKN ORLEN S.A. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zaprasza do wzięcia udziału w ofercie publicznej 4-letnich obligacji serii C ze zmiennym oprocentowaniem emitowanych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Skorzystaj z naszej promocyjnej oferty:

 • 0 zł- prowizja od zapisu!
 • 0 zł za otwarcie rachunku inwestycyjnego!
 • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego w bieżącym 2013 roku*,

  *w ramach promocji "Przyjdź do nas II" 

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII C
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):6 listopada 2013 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:21 listopada 2013 r.
Termin przydziału:25 listopada 2013 r.
Przewidywany Dzień Emisji:2 grudnia 2013 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:2 grudnia 2013 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:9 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje serii C zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji serii C, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji serii C, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki (www.orlen.pl).

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII C
Poniższe informacje stanowią wyciąg z Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii C stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty.
Oznaczenie serii:Seria C
Liczba emitowanych Obligacji w serii:do 2.000.000
Dni Płatności Odsetek:

6 maja 2014 r.
6 listopada 2014 r.
6 maja 2015 r.
6 listopada 2015 r.
6 maja 2016 r.
6 listopada 2016 r.
6 maja 2017 r.
6 listopada 2017 r.

Dzień Ostatecznego Wykupu:6 listopada 2017 r.
Dzień lub Dni Wcześniejszego Wykupu:nie dotyczy
Oprocentowanie:zmienne
Marża:1,4%
Stopa Bazowa:WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów

INFORMACJE DOTYCZĄCE STOPY BAZOWEJ

Stopą Bazową dla celów obliczania Stopy Procentowej jest stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla depozytów złotówkowych o terminie zapadalności 6 miesięcy (WIBOR 6M), podana przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jej oficjalnego następcę, pochodząca z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 (czasu warszawskiego) lub około tej godziny, publikowana w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego, lub inna stopa procentowa, która może zastąpić powyższą stopę procentową dla depozytów denominowanych w PLN.

Stopa WIBOR to stopa procentowa, według której banki są gotowe udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku międzybankowym.

Informacje o wartościach Stopy Bazowej można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska: http://www.acipolska.pl/wibor/indeks-wibidwibor.html

Zmiana Stopy Bazowej wpływa odpowiednio na wysokość zmiennej stopy procentowej oraz wysokość Odsetek.

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Oferta skierowana jest do inwestorów będących zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego. Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby fizyczne oraz firmy inwestycyjne zarządzające portfelami działające na zlecenie osób fizycznych, a także stowarzyszenia, spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego, a w przypadku nierezydentów, również wpisane do innego rejestru urzędowego.
 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii na jakie Inwestor złoży zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora , nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Cena nominalna: 100 zł.
 • Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
16 listopada 2013100,00
27 listopada 2013100,01
38 listopada 2013100,02
49 listopada 2013100,03
510 listopada 2013100,04
611 listopada 2013100,06
712 listopada 2013100,07
813 listopada 2013100,08
914 listopada 2013100,09
1015 listopada 2013100,10
1116 listopada 2013100,11
1217 listopada 2013100,12
1318 listopada 2013100,13
1419 listopada 2013100,15
1520 listopada 2013100,16
1621 listopada 2013100,17
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy , w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
  W sytuacji, gdy Inwestor nie wskaże w formularzu zapisu na Obligacje danej serii numeru Rachunku Papierów Wartościowych lub właściwego Rachunku Zbiorczego do deponowania, Obligacje danej serii nie zostaną przydzielone Inwestorowi.
 • Prowizja maklerska wynosi 0 zł od zapisu!
  Nierozliczone należności nie mogą stanowić pokrycia zapisu.

Jak złożyć zapis na obligacje PKN ORLEN S.A.:

 • Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:
 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również:

Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w jednym z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Założenie Rachunku Inwestycyjnego:
Aby założyć rachunek inwestycyjny należy udać się wraz z dokumentem tożsamości do jednego z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub do jednego z Punktów Usług Maklerskich Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego zlokalizowanych w Oddziałach PKO Banku Polskiego.

Zapisy na obligacje PKN ORLEN S.A. – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Kiedy można zapisywać się na obligacje Polskiego Koncernu Naftowego S.A.?
W przypadku serii C zapisy będą przyjmowane od 6 listopada do 21 listopada 2013 r.

Ile zapisów mogę złożyć?
Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii na jakie Inwestor złoży zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.

Na ile obligacji mogę się zapisać?
Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.

Jaka ilość środków finansowych powinna znaleźć się na rachunku w momencie składania zapisu?
W chwili składania zapisu, na rachunku powinny znajdować się środki wystarczające na pokrycie wartości zapisu (iloczyn liczby Obligacji objętych zapisem i ceny emisyjnej oraz wartość należnej prowizji maklerskiej).

W jaki sposób mogę opłacić obligacje, na które składam zapis?
Środki na pokrycie zapisu muszą znajdować się na rachunku inwestycyjnym lub na powiązanym rachunku bankowym już w momencie składania zapisu (UWAGA! W przypadku, gdy środki znajdują się na powiązanym rachunku bankowym, należy zwrócić uwagę na wysokość ewentualnego dziennego limitu przelewów z rachunku bankowego na rachunek inwestycyjny).

Czy należności z tytułu sprzedanych, ale nierozliczonych instrumentów finansowych mogą być wykorzystane na pokrycie obligacji?
Nie, należności pochodzące ze sprzedanych ale nierozliczonych instrumentów finansowych nie mogą stanowić pokrycia zapisu.

Jak zapisać się na obligacje za pośrednictwem systemu supermakler?
W systemie supermakler zostanie udostępniona formatka zapisu na Obligacje Oferowane w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> PKN.
Po złożeniu zapisu należy sprawdzić jego status w menu Zlecenia >> Oferty publiczne >> Lista zleceń złożonych w ofercie publicznej. Prawidłowy stan to Wysłane.

Kto może zapisać się na akcje za pośrednictwem serwisów iPKO i INTELIGO?
Zapisy w tej formie mogą złożyć osoby, które posiadają rachunek bankowy w PKO Banku Polskim oraz powiązany rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Jak złożyć zapis w serwisie internetowym iPKO?
Zapis można złożyć w menu Usługi Maklerskie >> Oferta Pierwotna >> PKN. Następnie należy sprawdzić poprawność złożenia zapisu korzystając z funkcji Zlecenia. Aby wyświetlić złożony zapis należy ustawić m.in. właściwy zakres dat oraz wybrać z listy walorów PKN.

Jak złożyć zapis w serwisie internetowym INTELIGO?
Zapis można złożyć w menu Rachunki Maklerskie >> Oferta Pierwotna >> PKN. Następnie należy sprawdzić poprawność złożenia zapisu korzystając z funkcji Zlecenia. Aby wyświetlić złożony zapis należy ustawić m.in. właściwy zakres dat oraz wybrać z listy walorów PKN.

Kiedy będę mógł sprzedać obligacje?
Debiut obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planowany jest niezwłocznie po przydziale Obligacji. Od dnia debiutu obligacji PKN Orlen S.A. będzie można je kupować i sprzedawać przez Internet, telefonicznie lub osobiście.

 

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Przed podjęciem decyzji o nabyciu obligacji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna obligacji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.